Допризывная и медицинская подготовка

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3825-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html